Motion till Vänsterpartiets kongress - Vi behöver opitimism och framtidstro

Vi anser inte att partistyrelsens förslag till valplattform innehåller tillräckligt långtgående krav.
Vi tror, att genom att föra fram ett mer radikalt program, i kombination med att Vänsterpartiet blir ett mer aktivist-inriktat parti, så kan Vänsterpartiet spela en större roll i svensk politik och på det sättet få ökat stöd. Vi är överens med att det behövs en nystart för Sverige, men vi vill ändra textens innehåll.

John Lyshag Vänsterpartiet Mölndal
Alexander Regander Vänsterpartiet Kortedala/Bergsjön
Martin Lööf Vänsterpartiet Huddinge
Henrik Wolgast Vänsterpartiet Borlänge


Under Ny start för Sverige

Ersätta stycke 3 och 4 med:

Vi genomlever en kris för kapitalismen. Detta har haft konsekvenser för människor i hela världen, inklusive Sverige. Detta har lett till ett ifrågasättande av det existerande samhällssystemet. Vänsterpartiet deltar i kampen mot detta system och dess negativa följdverkningar: krig, klimatförändringar, angrepp på jobben och välfärden.

Den borgerliga regeringen har under sin tid genomfört en rad försämringar. En viktig uppgift för Vänsterpartiet blir, att verka för att återställa det som borgarna har förstört. Samtidigt måste vi säga att borgarna bara är en del av det grundläggande problem som Sverige lider av - nämligen att vi är del av ett kapitalistiskt system.

Krisen är en grundläggande kris för kapitalismen, och om man inte bryter med kapitalismens logik kommer man tvingas genomföra åtstramningar och nedskärningar. En central uppgift för oss som parti och särskilt våra fackliga aktivister kommer att vara att försvara de landvinningar som arbetare har erövrat i Sverige. Samtidigt kämpar vi för ett alternativ som bryter storföretagens och och bankernas makt, och ställer samhällets resurser under demokratisk kontroll.

Vänsterpartiet visar i konkret handling att vi är ett parti som deltar i de vardagsstrider som uppstår runtom i landet. Med våra resurser försöker vi bidra till att sprida information om kampen i närområdet, media, kommunfullmäktige osv.

Ersätta stycke 7 med:


Detta är en situation som högerpolitiken de senaste åren har förvärrat kraftigt. Men också arbetarrörelsen och vänstersidan måste vara självkritisk. Dessvärre har arbetarrörelsen inte tillräckligt tagit till vara på de möjligheter som krisen för kapitalismen och missnöjet med den borgerliga regeringen inneburit. Vänsterpartiet röstar inte för några försämringar för vanligt folk, men för att kunna stå fast vid försvaret av välfärden behöver vi understöd av människor som tar till kamp. Vi ger givetvis ovillkorligt stöd till arbetare som tar strid mot varsel och andra angrepp från arbetsgivarnas sida.

Sanningen är att det finns en enorm frustration i samhället, efter år efter år av försämringar av den offentliga servicen, undermineringen av LAS, sänkningen av A-kassan osv. Arbetarrörelsen i Sverige är ännu en av världens starkaste, men medlemsaktiviteten har sjunkit dramatiskt. För att börja sätta denna mäktiga koloss i rörelse tror vi det är helt nödvändigt att gå tillbaka till grunderna och blåsa nytt liv i folkrörelserna. Vänsterpartiet vill göra en insats för att bidra till en mer livaktig och kämpande arbetarrörelse. Vi är inte ett parti som är till för karriärister. Våra kandidater i riksdagsvalet behåller bara en lön som motsvarar en genomsnittlig inkomst i samhället.

Lägga till i slutet av stycke 19:


En stor satsning på offentlig verksamhet med 200 000 nya jobb skulle leda till kraftigt minskad arbetslöshet, men också förbättrad service och omsorg. Genom att införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön, kan vi skapa hundratusentals nya jobb, ett mer mänskligt arbetsliv och en förbättrad livskvalité. Situationen inom den offentliga sektorn idag är fullständigt oacceptabel, både för anställda och brukare. Vänsterpartiet kräver stora satsningar på den offentliga sektorn, och vi står för en kraftigt utökad makt för personalen och brukarna.

Att stryka sista meningen i stycke 34, och ersätta med:

”Vi motsätter oss också arbetsgivarnas försök att kringgå LAS genom att ersätta fast personal med inhyrd. En viktig uppgift för Vänsterpartiet blir att verka för ett förbud av privat arbetsförmedling. Samtidigt vet vi att det behövs kamp för att säkra trygga jobb – därför behövs din insats.”


Att efter stycke 36 lägga till nedanstående stycke:


Ett socialistiskt alternativ


I många år har vi fått höra att ”det finns inga pengar” när vi har motsatt oss nedskärningar eller krävt förbättringar. Samtidigt har astronomiska summor spekulerats bort på börsen, och storföretagen fortsätter att utdela mångmiljardbelopp till aktieägarna. Arbetsgivarna är på krigsstigen och angriper de rättigheter arbetarrörelsen har erövrat.

Det beror på att vi lever i en ny epok inom kapitalismen. Under välfärdsstatens år handlade politiken och den fackliga verksamheten om hur mycket välfärden skulle byggas ut, hur långtgående förbättringar vi skulle kunna pressa ur arbetsgivarna. Samförståndsandan är idag ensidig.

Vänsterpartiet anser därför att det behövs ett socialistiskt alternativ till det nuvarande samhällssystemet. Kapitalismens vinstjakt skapar klimatförändringar som hotar vår överlevnad, och än idag hungrar en stor del av jordens befolkning. Det är oacceptabelt. Vi vill därför ta initiativ till en bred debatt i arbetarrörelsen och samhället som helhet om alternativet till kapitalismen, särskilt med tanke på att enbart 11% av jordens befolkning enligt en opinionsundersökning anser att marknadsekonomin fungerar väl.

I slutändan anser vi att det är vi – vanliga arbetare, arbetslösa, sjukskrivna, ungdomar, studenter och pensionärer – som måste ta makten över det här samhället. Ett socialistiskt samhälle skulle innebära att bestämmanderätten över produktionen och dess fördelning läggs i hela folkets händer. Detta kan dock bara uppnås genom att vi inte förblir passiva åskådare till samhällsutvecklingen. Vanligt folk behöver kliva in i samhällsdebatten och ut på gatorna. Vänsterpartiet uppmuntrar varje initiativ i den riktningen.